Stadgar för den ideella föreningen Kreativ Sektor

1. Namn och Inledande bestämmelser
1.1 Föreningens firma är Kreativ Sektor

1.2 Branscherna inom kulturella och kreativa näringar har sedan olika lång tid organiserats i organisationer för sin respektive utövning. Branschorganisationerna Association of Swedish Fashion Brands ASFB, Dataspelsbranschen, Film & TV-Producenterna, KOMM – Sveriges Kommunikationsbyråer och Musiksverige (“Grundarna”), har inlett ett näringspolitiskt samarbete under namnet Kreativ Sektor.

1.3 Kreativ Sektor är en ideell förening.

1.4 Nedan benämns branschorganisationerna som ingår i Kreativ Sektor som ”medlemmarna” och branschorganisationernas medlemmar som ”medlemsföretagen”.

2. Ändamål och säte
2.1 Kreativ Sektor är ett näringspolitiskt samarbete med ändamål att, utifrån medlemsföretagens ekonomiska intressen, verka för att de kreativa näringarna förblir en självklar del av svensk näringspolitik och ges bästa möjliga förutsättningar för en uthållig ekonomisk utveckling samt ekonomisk tillväxt.

2.2 Kreativ Sektor skall ha sitt säte i Stockholm.

3. Medlemskap
3.1 Envar branschorganisation som:

– representerar svenska företag som skapar kreativt innehåll inom mode, film, musik, dataspel och/eller marknadskommunikation.

– har accepterat medlemskraven och

– av Kreativ Sektors styrelse antagits som medlem

äger rätt till medlemskap mot erläggande av fastställd medlemsavgift.

3.2   Medlemmarna i Kreativ Sektor har rätt att:

– vara med och att besluta i Kreativ Sektors angelägenheter vid Kreativ Sektors årsstämma

– låta sina medlemsföretag ta del av information och service som tillhandahålls av Kreativ Sektor

– låta sina medlemsföretag delta i utbildning och andra aktiviteter som anordnas av Kreativ Sektor

– ta del i samarbetet med Kreativ Sektor och med övriga medlemmar

– ingå i sponsorsamarbete i enlighet med gällande regler

– offentligt ange att man är medlem i Kreativ Sektor

samt skyldigheten att:

– anta och arbeta efter Kreativ Sektors medlemskrav och ändamål.

– bidra till samarbetet med Kreativ Sektor och med övriga medlemmar

– uppträda lojalt mot Kreativ Sektor internt och externt

Medlemsföretagen är ej ansvariga för Kreativ Sektors förpliktelser.

4. Utträde och uteslutning
Medlem, som önskar utträda ur Kreativ Sektor, anmäler detta till Kreativ Sektors styrelseordförande. Uppsägningstiden är sex månader och ska inkomma i juni för utträde nästkommande år. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. För det fall medlemsavgift ej har erlagts skall detta ske omgående.

Medlem, som ej följer för verksamheten i verksamhetsbeskrivningens angivna skyldigheter, har förverkat sin rätt att kvarstå som medlem i Kreativ Sektor och kan uteslutas. Fråga om uteslutning skall behandlas i Kreativs Sektors styrelse och beslutas med kvalificerad majoritet, varvid beslutet skall stödjas av minst fyra femtedelar av en fulltalig styrelse. Vid utträde eller uteslutning upphör rätten att använda Kreativ Sektors varumärke, firma eller därmed förväxlingsbart kännetecken.

5. Medlemsavgift och serviceavgift
Varje medlem skall för varje räkenskapsår betala in medlemsavgift och/eller serviceavgift senast två månader efter påbörjat räkenskapsår.. Medlems- och serviceavgiften fastställs av Kreativ Sektors årsstämma. För att vara röstberättigad vid Kreativ Sektors årsstämma måste medlem ha betalat de av årsstämman fastställda avgifterna i rätt tid.

6. Ledning
Kreativ Sektor skall ha en styrelse bestående av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter, varav en styrelseordförande. Av styrelsens ledamöter skall en utses till ordförande och en annan till vice ordförande. Kreativ Sektors ambition är att ordförandeskapet skall rotera mellan medlemmarna.

Grundarna har rätt att ha en representant per organisation i styrelsen. Representanten skall inneha ledande befattning på sin organisation. Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen utifrån ovan kriterier.

Styrelsen svarar för Kreativ Sektors organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen skall sörja för att Kreativ Sektors bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltning skötes på ett betryggande sätt så att bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll.

Ordföranden skall tillse att sammanträden hålls när det behövs, dock minst fyra gånger per år. Om styrelseledamot fordrar att styrelsen sammankallas skall en sådan begäran efterkommas.

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen utser. Styrelseledamot är berättigad att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd per verksamhetsår och förvaras på betryggande sätt.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut i ärende får dock ej fattas om ej såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att deltaga i ärendets behandling samt erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande rösterna företräds eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

Ledamot av styrelsen får ej handlägga eller rösta i fråga rörande avtal mellan hen själv och föreningen. Ej heller får hen handlägga eller rösta i fråga om avtal mellan föreningen och tredje man, om hen i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens.

Styrelsen företräder Kreativ Sektor och tecknar dess firma.

Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda Kreativ Sektor och teckna dess firma får utövas av två av styrelseledamöterna i förening, en enskild ledamot eller annan utanför styrelsen när skäl föreligger. Styrelsen kan när som helst återkalla bemyndigande som avses.

7. Årsstämma
Medlemmarnas rätt att besluta i Kreativ Sektors angelägenheter utövas vid
Kreativ Sektors årsstämma.

Medlemmarnas rätt vid Kreativ Sektors årsstämma utövas endast av behörig ställföreträdare. Medlemmar kan vid Kreativ Sektors årsstämma medföra biträde.

Kreativ Sektors årsstämma skall hållas på ort som styrelsen bestämmer.

Ordinarie årsstämma skall hållas senast under maj månad varje år.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

Upprättande och fastställande av röstlängd för mötet.

Val av två justerare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, vilka tillika skall vara rösträknare.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordningen.

Föregående års protokoll.

Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

Framläggande av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, om dispositioner beträffande Kreativ Sektors vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Framläggande av budget och verksamhetsplan.

Val av:
a) ordförande och styrelse, för en tid av ett år
b) val av revisorer för en tid av ett år
c) Fem (5) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara Styrelsens ordförande och agera som sammankallande.

Fastställande av arvoden

Fastställande av medlemsavgift för det räkenskapsår som påbörjas nästkommande 1 januari.

Övriga frågor ärenden om skriftligen har anmälts senast en vecka före stämman

Extra årsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl därtill. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begäres av revisor eller av medlemmarna som tillsammans motsvarar minst tre femtedelar av samtliga medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom fjorton (14) dagar efter den dag då sådan begäran kommit in till föreningen.

Styrelsen kallar till Kreativ Sektors årsstämma.

Kallelse till Kreativ Sektors årsstämma skall utfärdas tidigast fyra (4) veckor före stämman och senast två (2) veckor före stämman. Skriftlig kallelse skall sändas till varje medlem vars e-post är känd för Kreativ Sektor. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Avser ärende ändring av stadgarna, så skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Till kallelsen skall bifogas kopia av Kreativ Sektors årsredovisning och revisionsberättelse.

Senast en vecka före Kreativ Sektors årsstämma skall valberedningens förslag till personval sändas till varje medlem vars e-postadress är känd för Kreativ Sektor.

7.9 Om kallelse till Kreativ Sektors årsstämma ej har skett eller handlingar ej har tillhandahållits eller utsänts enligt stadgarna, så får årsstämman ej besluta i ärende utan samtycke av de medlemmar som berörs av felet.

7.10 Vid Kreativ Sektors årsstämma äger varje medlem som inbetalat medlemsavgift i rätt tid rätt att rösta enligt den ordning som fastställts av årsstämman.

Vid Kreativ Sektors årsstämma har varje medlem en röst.

Medlem, som är förhindrad att delta i Kreativ Sektors årsstämma, kan låta sig representeras av annan medlem genom fullmakt.

7.11 Årsstämmans beslut utgöres av den mening som fått flest av de avgivna rösterna.  Stadgeändring får endast beslutas på två (2) på varandra följande föreningsstämmor varav en skall vara ordinarie. . Ändringen är giltig endast om den har biträtts av tre femtedelar av de avgivna rösterna.

8. Revision
8.1 Revisor väljs av Kreativ Sektors årsstämma. Revisor utses för en tid av ett år.

8.2  Revisor ska vara registrerat revisionsbolag eller svensk medborgare och bosatt i Sverige.

8.3 Den kan ej vara revisor som

1. är ledamot av styrelsen,

2. är anställd hos eller eljest intager underordnad eller beroende ställning till Kreativ Sektor,

3. står i låneskuld till Kreativ Sektor.

8.4 Revisorerna skall i den omfattning som god revisionssed bjuder granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

8.5 Styrelsen skall bereda revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning revisorerna finner erforderligt samt lämna de upplysningar och det biträde som de begär.

8.6 Sedan revisorerna har slutfört granskningen, skall de på årsredovisningen teckna hänvisning till revisionsberättelsen. Finner revisorerna att balansräkningen eller resultaträkningen ej bör fastställas, skall de göra anteckning även om detta.

8.7 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till Kreativ Sektors årsstämma. Berättelsen skall överlämnas till Kreativ Sektors styrelse senast fyra veckor före ordinarie stämma.

8.8 Revisorerna har rätt att närvara vid Kreativ Sektors årsstämma. De är skyldiga att närvara vid Kreativ Sektors årsstämma om det med hänsyn till ärendena kan anses påkallat.

9. Årsmöte
9.1 För varje verksamhetsår skall avges årsredovisning i enlighet med gällande årsredovisningslag.

Årsredovisningen skall undertecknas av samtliga styrelseledamöter.

Minst två månader före ordinarie stämma skall årsredovisningshandlingarna för det förflutna verksamhetsåret avlämnas till revisor.

10. Kansli
Förvaltningens huvudkansli skall vara i Stockholm. Vid behov kan styrelsen besluta att lokala kanslier skall inrättas. Sådant kansli skall vara underordnat huvudkansliet.

11. Valberedning
Förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och valberedning skall utarbetas av en valberedning bestående av representanter från branschorganisationernas styrelser. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter. Kreativ Sektors styrelseordförande samt fyra (4) ledamöter. Dessa ledamöter skall ingå i medlemsorganisationernas egna styrelser. Dock får, med undantag av Kreativ Sektors styrelseordförande, valberedningens ledamöter ej ingå i Kreativ Sektors styrelse. Ambitionen är att valederdningen består av en ledamot per medlemsorganisation.

12. Likvidation
Kreativ Sektors årsstämma kan besluta att Kreativ Sektor skall träda i likvidation. Förslag om Kreativ Sektors upplösning skall behandlas på samma sätt som förslag om stadgeändring. Beslut om Kreativ Sektors upplösning blir giltigt endast om det har biträtts av fyra femtedelar av de avgivna rösterna. I samband med upplösning fördelas eventuella överskjutande medel mellan befintliga och tidigare medlemmar i proportion till inbetald medlemsavgift.

Dessa stadgar har antagits 28 augusti 2018.